گل های دبستان مالک اشتر

آموزشی و تربیتی

با سلام ورود شما را به وبلاک گل های دبستان مالک اشتر خوش آمد میگویم زارعی

خطبه قیام

حضرت مهدی علیه السلام پس از ظهور و قبل از قیام خطبه ای ایراد خواهد کرد.

امام باقر علیه السلام در این باره میفرماید:

قائم در آن هنگام (ظهور) در مکه است. پشت به بیت اللّه الحرام تکیه داده چنین ندا کند:

ای مردم!

ما از خـدا یاری می طلبیم و از مردمی که دعوت ما را اجابت کننـد، ما اهل بیت پیامبرتان


محمد هستیم و سـزاوارترین مردم به خدا وبه محمد صلی اﷲ علیه و آله، هر که در مورد آدم


با من محاجّه کند، باید بداند که من نزدیکترین کس به آدمم.


هر که درباره نوح با من به گفتگو بر خیزد، بداند که من سزاوارترین کسی به نوحم.


هر که در زمینه ابراهیم با من احتجاج کند، بداند که شایسته ترین مردمان به ابراهیمم.


هر که در مورد محمد صلی اﷲ علیه و آله با من محاجه نماید، بداند که من نزدیکترین

مردمان به محمدم،

هر که درباره پیامبران با من گفتگو کند، من سزاوارترین مردمان به پیامبرانم. آیا خدای تعالی


در کتاب خویش نمیفرماید:


«ان اللّه اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین  سمیع علیم»؟


(آل عمران 3: 33 - 35.)

«خـدای متعال آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزیـد؛ فرزنـدانی که


برخی از برخی دیگرنـد و خدا شـنوا و دانااست»


من بازمانده آدم، ذخیره ای از نوح، برگزیده ای از ابراهیم و انتخاب شده ای از محمد صلی


اﷲ علیه و آله هستم.

بدانید!

هر که در کتاب خدا با من به محاجّه برخیزد، من سزاوارترینِ مردم به کتاب خدا هستم.


بدانید!


هر که در سنتّ رسول خدا با من محاجّه نماید، من به سنتّ رسول خدا سزاوارترینم.


شما را به خدا سوگند!


هر که سـخن را امروز بشـنود، به دیگری که حاضـر نیست برسانـد. به حق خدا و حق


پیامبرش و به حق خودم - حق من بر شـما حق قرابت من به پیامبر خـدا است - از شـما


میخواهم که مرا


یاری نمایید و در برابر کسانی که به ما ظلم کردند، از ما حفاظت کنید. ما را بیم دادنـد و به ما


سـتم نمودنـد و ما را از دیار و فرزنـدانمان راندند.


بر ما جور نمودند و حقمان را سـلب کردند و اهل باطل بر مادروغ بستند.


خدا را! خدا را!


ما را در نظر آورید، ما را رها نکنید و یاریمان


کنید که خدای تعالی

شما را یاری خواهد نمود.»
(الغیبۀ، باب چهاردهم، حدیث 67.)
البته در بیانات نورانی معصومین علیهم السلام خطبه های دیگری نیز


به آن حضرت نسبت داده شده است.


منبع : کتاب فرهنگ الفبایی مهدویت
موضوع: دینی،

[ دوشنبه 16 مرداد 1396 ] [ 03:00 ب.ظ ] [ مینا زارعی ]

[ نظرات() ]